Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Belsonnellino.com

Regulamin sklepu internetowego Belsonnellino.com (zwany dalej regulaminem):

 1. Obowiązuje od 25 maja 2020 roku.
 2. Określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Belsonnellino.com prowadzonym przez Sprzedawcę.

DANE PRZEDSIĘBIORCY

Damian Korbel

Kleine Friedenstrasse 24

15328 Küstriner Vorland

OT Küstrin – Kietz Ost DE

IDnr: 93 642 010 502

Steuer Numer EU: DE 332821756

 

Wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem podatkowym:

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Belsonnellino.com to sklep internetowy dostępny na witrynie www.Belsonnellino.com (dalej jako: sklep internetowy Belsonnellino.com).
 2. Dane kontaktowe:
 • Adres siedziby: Friedensstrasse 24, 15328 Küstriner Vorland DE
 • E-mail: verwaltung@belsonnellino.com
 • Telefon: 00 49 151 299 49 103; 0048 786 120 487

Numer rachunku bankowego:IBAN DE55 1207 0024 0272 5760 00

 Adres do zwrotów towarów: Niemcy

 • Kleine Friedenstrasse 24
 • 15328 Küstriner Vorland
 • OT Küstrin – Kietz Ost DE

 

Polska

 • Lubieszyn 11, 72-002 Dołuje

 

 1. Kupującym w sklepie internetowym Belsonnellino.com może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.
 2. Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Sprzedawca będzie porozumiewać się z konsumentem drogą mailową i telefonicznie.
 4. Zakupiony towar jest dostarczany tylko i wyłącznie na terenie Szwajcarii oraz Lichtenstein.
 5. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z tym regulaminem, polityką prywatności i akceptacja ich postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży.
 6. Sprzedawca przekaże konsumentowi na papierze lub za jego uprzednią zgodą na innym trwałym nośniku (np. e-mailem) potwierdzenie zawarcia umowy na odległość niezwłocznie po jej zawarciu, najpóźniej do chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
 7.  Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy, zgodne z załącznikiem nr 1 do ww. ustawy i wzór formularza odstąpienia od umowy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do ww. ustawy stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do tego regulaminu.
 8. Koszty korzystania przez konsumenta ze środka porozumiewania się ze sprzedawcą na odległość w celu zawarcia umowy, nie są wyższe niż zwykle stosowane za korzystanie z tego środka porozumiewania się.
 9. W przypadku skorzystania przez kupującego z numeru telefonu przeznaczonego do kontaktowania się ze Sprzedawcą w sprawie zawartej umowy, opłata dla kupującego za połączenie z tym numerem nie będzie wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta konsument.
 10. Sprzedawca przekazuje konsumentowi informacje, na trwałym nośniku. Przez trwały nośnik rozumie się materiał (papier, płyta CD/DVD, pendrive, karta pamięci, dysk twardy) lub narzędzie (poczta elektroniczna, e-mail, wiadomość SMS) pozwalające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywać informacje w sposób umożliwiający dostęp do nich w przyszłości  przez czas odpowiedni do celów, jakim służą. Trwały nośnik pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci – czyli bez ingerencji podmiotu, który był ich twórcą. Trwałym nośnikiem nie jest między innymi strona internetowa, wiadomość przesłana w formie elektronicznej na indywidualnie utworzone konto konsumenta znajdujące się na serwerze przedsiębiorcy-nadawcy.
 11. Do przeglądania stron internetowych sklepu internetowego Belsonnellino.com, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego www.belsonnellino.com, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego Belsonnellino.com, w tym składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 12. W ramach korzystania ze sklepu internetowego www.Belsonnellino.com zabronione jest dostarczanie przez Kupujących treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Kupujący zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego www.Belsonnellino.com, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego www.belsonnellino.com lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie sklepu internetowego www.belsonnellino.com do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych sklepu internetowego www.belsonnellino.com jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.
 13. Przeglądanie asortymentu sklep internetowego www.belsonnellino.com nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Kupującego na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego www.belsonnellino.com możliwe jest po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 • 1

Przedmiot transakcji

 1. Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu belsonnellino.com w chwili składania zamówienia. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 2. Jeżeli przy składaniu przez konsumenta zamówienia nie został wskazany termin wykonania umowy, umowa zostanie wykonana niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni po złożeniu przez konsumenta oświadczenia o zawarciu umowy.
 3. Jeżeli po zawarciu umowy okaże się, że towar jest niedostępny, sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy poinformuje o tym Kupującego i zwróci mu otrzymaną sumę.
 • 2

Ceny produktów

 1. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są EURO lub Polskich Złotych i określają wartość brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Ceny towarów obejmują kosztów wysyłki. Kupujący jest zwolniony z jakichkolwiek opłat związanych z dostawą zamówionego produktu. Zwolniony jest również z opłat celnych.
 3. Łączna cena wynagrodzenia wynikająca z umowy, to cena towaru i koszty wysyłki.
 4. Bez wyraźnej zgody konsumenta sprzedawca nie może obciążyć konsumenta dodatkową płatnością, wykraczającą poza wynagrodzenie wynikające z umowy. Zgoda ta nie może wynikać z zastosowania z jakiejkolwiek opcji domyślnej w stosowanych formularzach, potwierdzeniach, mailach czy innych tego typu oświadczeniach ustnych, elektronicznych czy tez pisemnych
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 6. Sprzedawca może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.

 

 • 3

Zamówienia

 1. Kupujący może składać zamówienia przez cały czas pracy serwisu internetowego, to jest 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, za pośrednictwem strony internetowej sklepu www.belsonnellino.com, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Zamówienia złożone w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 2. Przed złożeniem zamówienia konsument otrzymuje informację na temat:
 • Głównych cech świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się (e- mail, telefon),
 • Łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;  
 • W przypadku umów o charakterze ciągłym – czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
 • W przypadku umów o charakterze ciągłym  – minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;
 • Warunkiem realizacji zamówienia złożonego na stronie internetowej sklepu belsonnellino.com jest potwierdzenie zapoznania się przez Kupującego z wyżej wskazanymi informacjami oraz prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym.
 1. Sprzedawca zapewnia, aby konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. W przypadku zamówień składanych przy użyciu przycisku lub podobnej funkcji są one w sposób czytelny oznaczone sformułowaniem „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnym. Jeżeli warunki te nie są spełnione, umowę uważa się za niezawartą.
 2. Po złożeniu zamówienia na stronie internetowej sklepu belsonnellino.com, sprzedawca generuje wiadomość e-mail (wysłaną na podany w zamówieniu adres e-mail), w którym znajdować się będzie potwierdzenie otrzymania zamówienia oraz dalsze instrukcje. To potwierdzenie ma na celu poinformowanie Kupującego, że zamówienie dotarło do sprzedawcy.
 3. Niezwłocznie po weryfikacji zamówienia przez Sprzedawcę, nie później niż w terminie 5 dni od potwierdzenia otrzymania zamówienia, Kupujący otrzyma wiadomość e-mail (tzw. przyjęcie zamówienia).  Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą wysłania Kupującemu tej wiadomości e-mail.
 4. W przypadku braku możliwości potwierdzenia otrzymania zamówienia z winy Kupującego (np. błędny adres e-mail) w ciągu 48 godzin, zamówienie zostanie anulowane. Sprzedawca będzie także upoważniony do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać wykonanie umowy sprzedaży.
 5. Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie, zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od Sprzedającego jego realizacji. Powyższe nie dotyczy zapłaty za pobraniem.
 6. W przypadku, gdy Sprzedający nie może wykonać zamówienia z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Kupujący, Sprzedawca może zwolnić się ze zobowiązania poprzez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując jednocześnie Kupujący na piśmie o prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt przedsiębiorcy.
 7. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Kupującego z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sprzedawcy, nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Kupującego adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Kupującego, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku zamówienie jest anulowane. Anulowanie zamówienia z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Sprzedawcę.
 • 4

Formy i terminy płatności

 1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski, Niemiec i Szwajcarii:
 • Przelewem na rachunek (płatność z góry) – Kupujący, który wybierze sposób płatności przelewem, zostanie przesłana wiadomość e-mail z danymi potrzebnymi do dokonania płatności. Towar zostaje wysłany po wpływie kwoty na rachunek bankowy Sprzedawcy. Termin płatności przelewem wynosi 7 dni od daty złożenia zamówienia. Decyduje data obciążenia rachunku Kupującego.
 • Płatność poprzez Paypal
 • Płatność kartą kredytową
 1. W razie zamówienia produktów w nietypowym rozmiarze należy zapłacić z góry zaliczkę w wysokości 20 % całkowitej ceny tych produktów.
 2. Do chwili uiszczenia przez Kupującego pełnej należności za zamówiony towar, towar pozostaje własnością Sprzedawcy.
 3. Kody promocyjne posiadają okres ważności, w czasie którego Kupujący może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, o których mowa w §8 niniejszego regulaminu, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.
 • 5

Terminy i koszty wysyłki

 1. Standardowe terminy dostawy są podane w szczegółowym opisie każdego produktu na stronie internetowej sklepu belsonnellino.com. Zamówienie na towary o różnym terminie dostawy jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia, jednakże na życzenie Kupującego towary mogą zostać przesłane oddzielnie. Informację o stosownej treści prosimy przesłać na adres e-mail: verwaltung@belsonnellino.com. Przewidywany czas transportu towaru na terenie Szwajcarii,Niemiec oraz Polski to 6-7 dni roboczych od momentu skompletowania i wysłania przez Sprzedającego.
 2. W przypadku nietypowych wymiarów produktów, termin dostawy zaczyna biec od daty wpłynięcia przedpłaty na rachunek producenta/dostawcy. Informacja o nietypowym rozmiarze znajduje się przy opisie produktu.
 3. Do każdej przesyłki zostaje dołączone potwierdzenie zakupu towaru (faktury VAT w przypadku dyspozycji Kupującego).
 4. Jeżeli konsument, zawierając umowę na odległość, zamawia towar, który ma zostać wysłany na podany przez niego adres (adres wysyłki), adres ten uważa się za miejsce spełnienia świadczenia.
 5. W przypadku nieobecności Kupującego pod adresem wskazanym jako adres wysyłki, kurier/inny przewoźnik, pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę.
 6. Dostawa poszczególnych produktów jest całkowicie bezpłatna.
 7. Przesyłki o większych gabarytach są dostarczane za pośrednictwem firmy transportowej DHL. Mniejsze przesyłki są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub Post lub przez indywidualny transport naszej firmy . Konsument nie ma prawa do wyboru rodzaju transportu. Z racji tego, że jest on bezpłatny i konsument nie ponosi kosztu dostawy, wybór firmy transportowej pozostaje całkowicie po stronie sprzedającego.
 8.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane podaniem przez Kupującego błędnego lub       niedokładnego adresu dostawy towaru.
 9. Sprzedawca jest odpowiedzialny za przesyłkę zamówioną przez konsumenta do czasu wręczenia jej odbiorcy. Konsument odpowiada za towar dopiero od chwili o trzymania go od przewoźnika. Wyjątkiem jest sytuacja, w której to kupujący samodzielnie wybiera (bez korzystania z opcji udostępnionych przez sprzedawcę) i zamawia przewoźnika (kuriera) w celu odebrania towaru od sprzedającej. Wówczas odpowiedzialność za przesyłkę przechodzi na konsumenta w momencie wydania jej przewoźnikowi przez sprzedawcę.
 • 6

Gwarancje i reklamacje

 1. Warunki gwarancji uregulowane są w kartach gwarancyjnych dołączonych do każdego produktu, a także przesyłanych konsumentowi zgodnie z § 3 pkt 5 regulaminu.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.
 3. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 4. Przez wadę fizyczną należy rozumieć niezgodność towaru z umową, a także nieprawidłowy montaż lub nieodpowiednie uruchomienie towaru, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą ten ponosi odpowiedzialność, albo przez konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedającej.
 5. W zakresie wad prawnych sprzedawca odpowiada za sprzedany towar, jeżeli:
 • Stanowi on własność osoby trzeciej,
 • Obciążony jest prawem osoby trzeciej,
 • Ograniczenie w korzystaniu z towaru lub rozporządzaniu nim wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 • Przy wystąpieniu choćby jednej z powyższych sytuacji, konsumentowi przysługują roszczenia, jak przy wadach fizycznych.
 1. W przypadku, kiedy towar ma wadę fizyczną, Kupujący może zgłosić reklamację:
 • W ramach udzielonej gwarancji – bezpośrednio w serwisie producenta (jeżeli towar posiada kartę gwarancyjną) lub,
 • Zgłosić reklamację u Sprzedawcy (reklamacja z tytułu rękojmi).
 • Kupujący może wykonywać uprawnienia z rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Kupującemu. 
 2. Sprzedawca w celu rozpatrzenia reklamacji konsumenta, dotyczących wymiany lub naprawy towaru może korzystać z opinii specjalistów, autoryzowanych serwisów lub opinii gwaranta.
 3. Do złożenia reklamacji wystarczy przedstawić jakikolwiek dowód zawarcia transakcji np. wyciąg z konta bankowego, potwierdzenie płatności kartą, paragon, faktura, inne.
 4. Reklamację można złożyć:

Osobiście w siedzibie Sprzedającego: 

Kleine Friedenstrasse 24

15328 Küstriner Vorland

OT Küstrin – Kietz Ost DE

Na terytorium Polski pod adresem

Lubieszyn 11

72-002 Dołuje

 

Pisemnie na adres:

Kleine Friedenstrasse 24

15328 Küstriner Vorland

OT Küstrin – Kietz Ost DE

W Polsce pod adresem

Lubieszyn 11

72-002 Dołuje

 • Za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres mailowy: verwaltung@belsonnellino.com
 1. Reklamację najlepiej złożyć poprzez e-mail. Warto zawrzeć w niej następujące informacje:
 • Datę sporządzenia oświadczenia reklamacyjnego,
 • Strony umowy (sprzedawca – kupujący),
 • Datę nabycia towaru, jego rodzaju i cenę,
 • Przyczynę reklamacji,
 • Czas, w jakim ujawniła się wada,
 • Żądanie (np. naprawienia wady, wymiany towaru, obniżenia ceny, zwrotu pieniędzy).
 • Wraz z pisemnym oświadczeniem należy odesłać wadliwy towar.
 • Na stronie firmy w zakładce dotyczącej zwrotów znajdują się gotowe formularze do wypełnienia przez klienta
 1. Jeżeli reklamacja dotycząca wad produktu została uznana, obowiązek zwrotu kosztów przesyłki spoczywa na sprzedawcy. W przypadku reklamacji odrzuconej koszt pokrywa kupujący.
 2. Jeżeli konsument składa reklamację z tytułu rękojmi, w której żąda naprawy towaru, wymiany towaru na nowy, wolny od wad, obniżenia ceny, to sprzedawca ma obowiązek ustosunkowania się do tego roszczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez konsumenta reklamacji. Ustosunkowanie się do reklamacji, to poinformowanie konsumenta o jej przyjęciu lub odrzuceniu. Sprzedawca wywiąże się z powyższego obowiązku, jeżeli w terminie 14 dni konsument będzie miał możliwość zapoznania się z treścią odpowiedzi na reklamację.
 3. Brak ustosunkowania się sprzedawcy do żądań konsumenta wskazanych w pkt. 11 tego paragrafu w terminie 14 dni od dnia złożenia przez konsumenta reklamacji oznacza, że sprzedawca uznał reklamację.
 4. Jeżeli w ramach reklamacji złożono oświadczenie o odstąpieniu od umowy, to brak odpowiedzi sprzedawcy w terminie 14 dni nie powoduje automatycznego uznania zasadności roszczeń konsumenta.
 5. Kupujący jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar do miejsca określonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie wskazano – do miejsca, w którym towar został wydany.
 6. Gdy ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie przedmiotu do sprzedawcy byłoby nadmiernie utrudnione, konsument powinien udostępnić go sprzedawcy w miejscu, w którym się znajduje. W takim przypadku sprzedawca odbierze reklamowany towar we własnym zakresie lub rozpatrzy reklamację i usunie wady w wyżej wymienionym miejscu.  
 7. Jeżeli w wyniku złożonej reklamacji z tytułu rękojmi doszło do naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny sprzedawca jest zobowiązany do naprawienia konsumentowi szkody, którą ten poniósł z tego powodu, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady w zakupionym towarze.
 • 7

Odstąpienie i Zwroty

 1. Sprzedawca informuje, że jedynie konsument ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny.
 2. Zasady obliczania terminu na odstąpienie od umowy zależą od charakteru świadczenia. I tak:
 • W przypadku umowy sprzedaży pojedynczego towaru termin liczy się od dnia następnego po dniu, w którym konsument otrzymał rzecz,
 • W przypadku umowy sprzedaży kilku towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach, termin liczy się od następnego dnia po dniu, w którym konsument otrzymał ostatnią rzecz, partię lub część.
 1. Jeżeli sprzedawca nie poinformuje konsumenta o prawie odstąpienia od umowy, uprawnienie to przedłuża się – maksymalnie do 12 miesięcy. Termin ten może ulec skróceniu, jeżeli przedsiębiorca przekaże tę informację w trakcie trwania umowy. W takim przypadku termin na odstąpienie od umowy upływa po 14 dniach od dnia jej udzielenia.
 2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
 • Na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do tego regulaminu (formularz odstąpienia od umowy mogą pobrać Państwo klikając na ten link), wypełniając formularz i przesyłając go, przykładowo droga elektroniczną,
 • Napisać własnoręcznie oświadczenie o odstąpieniu,
 • Przesłać oświadczenie o odstąpieniu e-mailem.
 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Jeżeli konsument odstępuje od umowy drogą elektroniczną przy wykorzystaniu wskazanego w pkt. 4 formularza odstąpienia od umowy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej sprzedawcy, sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.  
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadkach dotyczących świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, a także w odniesieniu do umów:
 • O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • W której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 1. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy konsumentowi. Sprzedawca zwraca jednak koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w swojej ofercie, bez względu na to, jaki środek transportu został wybrany w momencie składania zamówienia.
 2. Zwrot środków wpłaconych przez konsumenta nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, chyba że konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Inny sposób zwrotu nie może się wiązać dla konsumenta z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 3. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem pobranej płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego nadania  – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Powyższe zasady nie obowiązują, jeśli sprzedawca zaproponuje, że sam odbierze rzecz.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 5. Konsument musi pokryć koszty bezpośrednio związane ze zwrotem towaru po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, czyli odesłaniem rzeczy do sprzedawcy. Ponadto jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy i funkcjonowania. Kupujący nie ponosi kosztów, jeżeli sprzedawca:
 • Zgodził się je ponieść lub
 • Z przed zawarciem umowy nie poinformował konsumenta o konieczności ich poniesienia.

W związku z tym Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 • 8

Promocje

 1. Na stronie sklepu internetowego www.belsonnellino.com mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:
  1. promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;
  2. promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;
  3. pakiety promocyjne – przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Kupujący otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt; Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji;
  4. zestawy promocyjne – przy zakupie zestawu promocyjnego składającego się przynajmniej z dwóch produktów, Kupujący otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu zgodnie z informacją widniejącą w danym momencie przy dokonaniu zakupu takiego zestawu.
 2. Promocja może być uzależniona od podania kodu promocyjnego podczas składania zamówienia.
 3. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
 4. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Kupującego z zamówienia, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.
 5. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.
 6. Promocje w sklepie internetowym www.belsonnellino.com nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.
 7. Promocje, o których mowa powyżej, mogą być prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu produktów promocyjnych lub do odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, Promocja obowiązuje do czasu jej odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę produktów objętych Promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich produktów. 
 • 9

Kodeks dobrych praktyk

 • Sprzedający nie stosuje kodeksu dobrych praktyk.
 • 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

 1. Jeżeli reklamacja nie została uznana, konsument może zwrócić się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji pozarządowych, do których zadań należy ochrona konsumentów (np. do Federacji Konsumentów czy Stowarzyszenia Konsumentów Polskich). Gdyby jednak interwencja nie przyniosła efektów, kupujący ma prawo dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.
 2. W przypadku problemów z zakupami internetowymi można zwrócić się po pomoc do  Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich.
 3. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji są dostępne na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego .
 4. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/  dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR). Za pośrednictwem platformy można złożyć skargę dotyczącą sporów wynikających z internetowych umów sprzedaży. Adresem pierwszego kontaktu w powyższym przedmiocie jest adres poczty elektronicznej sprzedawcy: verwaltung@belsonnellino.com
 • 11

Dane osobowe

 1. Kupujący podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 2. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się na stronie internetowej sklepu internetowego www.belsonnellino.com poświęconej polityce prywatności. W każdym z przypadków w którym wymagane jest podanie danych osobowych, Kupujący otrzyma dodatkowo jasną informację dotyczącą celu przetwarzania Twoich danych.
 • 12

Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronie sklepu internetowego belsonnellino.com są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 2. Zawartość stron internetowych belsonnellino.com należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
 3. Sprzedawca oświadcza, że informacje dotyczące towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego belsonnellino.com są zgodne z danymi katalogowymi producentów.
 4. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność belsonnellino.com.  z siedzibą w Niemczech Kleine Friedenstrasse 24, 15328 Küstriner Vorand, OT Küstrin – Kietz DE lub innych spółek, z którymi belsonnellino.com znajduje się w stałych kontaktach handlowych. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z bazy danych.
 5. Złożenie zamówienia przez Kupującego upoważnia Sprzedawcę do przetwarzania danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 6. Więcej informacji nt ochrony danych osobowych tutaj .
 7. Informujemy, że na stronach internetowych sklepu belsonnellino.com stosowane są tzw. „social pluginy).
 8. Linki do stron internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie są świadczonymi na rzecz Kupującego usługami dodatkowymi. Tego typu strony internetowe są całkowicie niezależne i nie są kontrolowane przez Sprzedającego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych należących do osób trzecich, do których dostęp otrzymują Państwo za pośrednictwem stron należących do Belsonnellino z siedziba w Niemczech. Sprzedający nie ponosi także odpowiedzialności za zamieszczane na nich treści, za zgodność z zasadami o ochronie danych osobowych oraz za używanie tych stron.
 9. Właściciel witryny www.belsonnellino.com zastrzega sobie prawo do zmiany Ogólnych Warunków Handlowych (Umownych). O każdej zmianie Ogólnych Warunków Handlowych (Umownych) Kupujący zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub poprzez informację zawartą na stronach internetowych sklepu Belsonnellino.com z prawem wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia w którym Kupujący dowiedział się, lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o zmianie dowiedzieć. Zmiany Ogólnych Warunków Handlowych (Umownych) wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
 1. konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
 2. konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
 3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności sklepu internetowego www.belsonnellino.com, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności sklepu internetowego www.belsonnellino.com;
 4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
 5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;
 6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
 7. przeciwdziałanie nadużyciom;
 8. poprawa obsługi Kupujących;
 9.  zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem sklepu internetowego www.belsonnellino.com.