Polityka prywatności

 
 

 

Polityka prywatności, wykorzystywania plików cookies oraz social pluginów w serwisie internetowym Belsonnellino.com

Określenie podstawowych założeń.

Poniżej przedstawiamy sposoby i okoliczności otrzymywania przez nas informacji o Tobie. Opisujemy też, w jaki sposób wykorzystujemy te dane. Pamiętaj, że są to wyłącznie informacje o możliwych sposobach wykorzystania Twoich danych osobowych, z którymi możesz się spotkać odwiedzając nasz sklep i strony internetowe, dokonując u nas zakupu czy korzystając z naszych usług. W każdym z przypadków, otrzymasz dodatkowo jasną informację dotyczącą celu przetwarzania Twoich danych a w niektórych przypadkach, będziemy dodatkowo potrzebowali Twojej wyraźnej zgody (np. wysyłanie informacji handlowych). Poprosimy Cię wtedy o wyrażenie takiej zgody, informując czego ona dotyczy oraz o Twoich prawach. Przetwarzanie Twoich danych przez Belsonnellino odbywa się zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to zarówno krajowych przepisów, jak i tych obowiązujących w ramach Unii Europejskiej.

 1. Polityka prywatności
 2. Administrator

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Damian Korbel, Friedensstrasse 24, 15328 Küstriner Vorland DE. Numer Podatkowy: 93 642 010 502, VAT ID: DE 332821756

 

Dane osobowe są przetwarzane na serwerach administrowanych przez home.pl Spółką Akcyjną z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000431335, zarejestrowaną pod numerem NIP: 8522103252, REGON: 811158242 zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29.04.2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

W określonych przypadkach, korzystając z niektórych z usług, możemy Cię poprosić o przekazanie swoich danych innemu Administratorowi (np. dostawcy usługi płatności online). Będzie to jednak jasno wynikało z informacji, którą otrzymasz od nas w momencie zebrania Twoich danych.

 1. Osoba odpowiedzialna za udzielenie informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Skontaktuj się z wyznaczoną przez nas osobą, w wygodny dla Ciebie sposób:

adres e-mail:verwaltung@belsonnellino.com

telefon: 0048 535 532 576; 0049 151 299 49 103

 

adres pocztowy: Damian Korbel, Friedensstrasse 24, 15328 Küstriner Vorland DE

 

 1. Uprawnienia wobec Belsonnellino w zakresie przetwarzanych danych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Belsonnellino; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Cofnięcie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

 

 1. Udostępnienie Twoich danych innym podmiotom

Belsonnellino może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym Belsonnellino w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają w szczególności usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe, audytowe czy kurierskie. Usługodawcy ci, na mocy odpowiednich umów, zobowiązani są jednak do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie według naszych wytycznych oraz w ściśle określonym przez nas celu. Zobowiązujemy ich również do stosownego zabezpieczenia Twoich danych i zachowania ich w tajemnicy. Belsonnellino może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 

 1. Okres przechowywania Twoich danych

Belsonnellino przechowuje Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji danej umowy, usługi czy transakcji. Czas ten każdorazowo jest wskazywany przy każdej z dokonywanych przez Ciebie czynności, które wymagają podania danych osobowych. Twoje dane mogą być przez nas przechowywane także dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Belsonnellino.com zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

 1. Uaktualnienie informacji

Strona Belsonnellino.com będzie uaktualniana okresowo, aby odzwierciedlać te zmiany i odpowiadające im zmiany w naszych praktykach dotyczących traktowania informacji. Korzystając ze Strony internetowej Belsonnellino.com, akceptujesz zasady przedstawione na niej, jak to zostało zaznaczone na początku. Każde kolejne wejście na Belsonnellino.com, które będzie nosiło datę późniejszą od daty opublikowania nowej wersji niniejszej Strony, będzie uważane za Twoją akceptację zasad zawartych w jej treści. Dlatego właśnie zachęcamy do odwiedzania tej strony zawsze, kiedy przekazujesz nam swoje dane osobowe.

 

 1. Zastosowane zabezpieczenia

Serwis Belsonnellino.com zaopatrzono w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Chronimy wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie mogły wejść w posiadanie osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Belsonnellino – Damian Korbel oraz podmiotów powołanych do przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Informacje dodatkowe

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje w ramach serwisu https://www.belsonnellino.com. W serwisie mogą być umieszczone odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, w których niniejsza polityka nie obowiązuje.Belsonnellino – Damian Korbel nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na stronach WWW, do których odnośniki zawarte są na stronie Belsonnellino.com

W przypadku zmian obowiązującej polityki prywatności, zostaną one ogłoszone na tej stronie.

 

II Wykorzystywanie plików cookies

 1. Czym jest plik cookie?

Dla potrzeb polityki wykorzystywania plików cookies, znaczenie tego słowa jest tożsame ze znaczeniem określonym w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz w przepisach Prawa telekomunikacyjnego.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Klientów np. na komputerze, smartfonie, pozwalające prawidłowo wyświetlić zawartość oglądanej strony internetowej. Sprzedający nie przechowuje w plikach cookies danych osobowych Klientów sklepu internetowego Belsonnellino.com

 1. Sposób wykorzystania plików cookies.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych sklepu Belsonnellino.com i optymalizacji korzystania z tych stron. Pliki cookies służą również do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć sposób korzystania Klienta ze stron internetowych sklepu Belsonnellino.com, co umożliwia ulepszanie ich zawartości.  Pliki cookies wykorzystywane są również w celu utrzymywania sesji Klienta serwisu, np. podczas dokonywania zakupów towarów.

W ramach serwisu sklepu internetowego Belsonnellino.com stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „stałe” oraz „sesyjne”. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies albo do czasu ich usunięcia przez Klienta. Pliki cookies „sesyjne” są tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania albo opuszczenia strony internetowej albo wyłączenia przeglądarki internetowej.

W ramach Serwisu sklepu internetowego Belsonnellino.com są stosowane są następujące funkcjonalne rodzaje plików cookies:

 1. a) pliki cookies „safe” umożliwiające zapewnienie bezpieczeństwa,
 2. b) „konieczne” pliki cookies, powalające na korzystanie z usług dostępnych w ramach działania sklepu internetowego Belsonnellino.com
 3. c) „funkcjonalne” pliki cookies, pozwalające na  zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta,
 4. d) „wydajnościowe” pliki cookies, pozwalające na zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych sklepu internetowego Belsonnellino.com
 5. e) „reklamowe” pliki cookies, pozwalające na dostarczanie Klientom treści reklamowych dostosowanych do ich preferencji.

W szczególności sklep internetowy Belsonnellino.com wykorzystuje pliki cookies w następujący sposób:

– prezentacja treści – zabezpieczenie przed wyświetlaniem Klientowi ponownie tych samych treści,

– obsługa formularzy – zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),

– statystyka – budowanie anonimowych statystyk odwiedzin serwisu sklepu internetowego Belsonnellino.com

 1. Samodzielna kontrola nad plikami cookies

Klient sklepu internetowego Belsonnellino.com może wyrazić zgodę na instalację i używanie plików Cookies. Klient może samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie, służące do przeglądania stron www. Klient może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

 1. Sposób usunięcia plików cookies

Sposób usunięcia zależy od używanej przez Klienta przeglądarki internetowej. Informacje o tym, jak usunąć pliki Cookies, dla najbardziej typowych przeglądarek zamieszczone są na następujących stronach internetowych:

 1. a) Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 2. b) Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
 3. c) Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 4. d) Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
 5. e) Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Pliki cookies mogą być wykorzystywane także przez partnerów oraz reklamodawców, współpracujących z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe Klientów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej (opcja jest dostępna w większości typowych przeglądarek).

 

III Wykorzystywanie social pluginów oraz logów

 1. Tak zwane „Social Pluginy” to technologia umożliwiająca Klientowi, jako Klientowi strony internetowej Belsonnellino.com ujawnianie pewnych jej zawartości bezpośrednio na stronach internetowych sieci społecznościowych.

Funkcja ta umożliwia Klientowi połączenie z facebook.com, plus.google.com i twitter.com oraz umieszczenie na profilu Klienta, jako załącznika, tematów pobranych ze strony internetowej Belsonnellino.com. W celu uzyskania dostępu do pożądanych informacji, po kliknięciu na przycisk łączący z określoną siecią społecznościową, należy się zalogować za pomocą indywidualnych, nie znanych sklepowi internetowemu Belsonnellino.com danych dostępu.

Strona internetowa Belsonnellino.com oferuje również Plugin w postaci „przycisku dzielenia się” na Facebooku oraz „publicznego polecenia” w Google Plus. Plugin’y te służą do przeniesienia adresu IP ostatnio wyświetlanej na przeglądarce Klienta strony na rzecz oferenta. Ponadto przenoszone są również informacje o produkcie lub produktach. Sklep internetowy Belsonnellino.com nie przenosi i nie udostępnia w ten sposób danych osobowych, które Klienci podają na stronie sklepu internetowego DlaSpania.pl lub które zostały zapisane na Facebooku lub Google Plus.

 1. Ponadto w trakcie odwiedzin stron WWW serwisu przez Klienta, oprogramowanie działające na serwerze udostępniającym te strony, może gromadzić następujące dane:
 • zapytania HTTP (w tym adresy IP, z których wysyłane są te zapytania oraz informacje jakie zasoby są przeglądane przez Klienta);
 • informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce i inne informacje udostępniane przez komputer Klienta, zależnie od jego konfiguracji;
 • czas otrzymania zapytania oraz wysłania odpowiedzi.
 • Przechowywane w plikach logów serwera WWW dane mogą zawierać m.in. następujące informacje: publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer Klienta),
 • nazwę stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania http,
 • kod odpowiedzi http,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Belsonnellino.com nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

 1. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Belsonnellino.com. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

 

IV Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także ustawie z dnia 16 lipca 200 4. Prawo telekomunikacyjne.